top of page

未平倉合約總數與淨數

在進一步詮釋未平倉合約之變動所帶來的意義前, 大家要先了解未平倉合約"總數"及"淨數"兩者間計算方法之差別:

"未平倉合約總數"是按所有市場參與者(銀行, 券商, 投資公司)所持有的期貨合約的長倉"或"短倉的總和計算的, 例如: A參與者的總持倉為: 客戶1 x +100, 客戶2 x -30 B參與者的總持倉為: 客戶3 x +20, 客戶4 x -60 C參與者的總持倉為: 客戶5 x +10, 客戶6 x -40 以上例子的"未平倉合約總數"為130, 即所有市場參與者所持有的期貨合約的長倉的總和+100 +20 + 10 = +130 "或" 短倉的總和-30 -60 -40 = -130 (由於市場上的任何成交必然是由一長倉及短倉組成, 故兩者的數量必定相同)

而香港交易所為其結算參與者提供數種戶口, 分別是綜合客戶戶口, 個別客戶戶口, 公司戶口及莊家戶口, 當中只有綜合客戶戶口是以"總額基礎"記錄的, 其餘的都是以"淨額基礎"去記錄的, 即在該等戶口記錄的每份合約均只會顯示長倉或淡倉淨額, 如將未平倉合約的計算方法套用到"淨額基礎"上, 計算所得的結果就會係"未平倉合約淨數", 例如: A參與者的總持倉為: 客戶1 x +100, 客戶2 x -30, 淨倉為+100 -30 = +70 B參與者的總持倉為: 客戶3 x +20, 客戶4 x -60, 淨倉為+20 -60 = -40 C參與者的總持倉為: 客戶5 x +10, 客戶6 x -40, 淨倉為+10 -40 = -30 以上例子的"未平倉合約淨數"為70, 即所有市場參與者經"淨額基礎"計算後所持有的淨好倉 +70 "或 淨淡倉 -70 (與總數一樣, 兩者的數量也必定相同)

由於"總數"與"淨數"的計算基礎是不同的, 故兩者的計算所得會存在著差異, 一般而言兩者會朝同一方向變動的, 如例:

Day 1: A參與者的總持倉為: 客戶1 x +100, 客戶2 x -30 B參與者的總持倉為: 客戶3 x +20, 客戶4 x -60 C參與者的總持倉為: 客戶5 x +10, 客戶6 x -40 總數 = 130張 (+100 +20 +10) "或" (-30 -60 -40) 淨數 = 70張 (+100 -30) "或" (+20 -60) + (+10 -40)

Day 2: 客戶1增持了+100張好倉, 而客戶2接受了-30張淡倉, 客戶4接受了-50張淡倉及客戶6接受了-20張淡倉

A參與者的總持倉為: 客戶1 x +100 +100, 客戶2 x -30 -30 B參與者的總持倉為: 客戶3 x +20, 客戶4 x -60 -50 C參與者的總持倉為: 客戶5 x +10, 客戶6 x -40 -20

未平倉合約總數的變動為加倉100張 (由130張 --> 230張): = (100 + 20 +10) +100 "或" (-30 -60 -40) -30 -50 -20

未平倉合約淨數的變動為加倉70張 (由70張 --> 140張): A參與者的淨好倉由原來的70張 (+100 -30)增加至140張 {(+100 -30) +100 -30} B參與者的淨淡倉由原來的40張 (+20 -60)增加至90張 {(+20 -60) - 50) C參與者的淨淡倉由原來的30張 (+10 -40)增加至50張 {(+10 -40) - 20)

現市場上所有參與者所持有的持倉為: A參與者的總持倉為: 客戶1 x +200, 客戶2 x -60 B參與者的總持倉為: 客戶3 x +20, 客戶4 x -110 C參與者的總持倉為: 客戶5 x +10, 客戶6 x -60 總數 = 230張 淨數 = 140張

以上例子"未平倉合約總數"及"未平倉合約淨數"均朝同一方向變動, 而其實一般情況下兩者的方向都不會有太大分歧的, 但當有開倉及平倉盤同時湧時, 就有機會出現反向的情況. 而如果反向的幅度越大, 好淡大戶雙方之各力也會越大, 所以我將哩個嚴重背馳現象稱為"打交倉"

從以上例子可見, A參與者的總持有的合約數量最多, 共260張(200張好倉及60張淡倉), 其佔了市場上超過一半的比例(共460份合約), 即係表示A參與者的客戶的財力都比較豐厚(如Morgan Stanley), 他們的淨持倉比較能主導市況發展. 相反, C參與者的總持倉的合約數量只有70張, 反映當中的客戶可能以散戶居多(如一通), 如果大家都認同大戶係能夠控制市場的話, 咁睇黎以上例子的情況暫時係以好友主導(因A參與者的淨倉為淨好倉). 但如果出現以下"打交倉", 情況就會變成:

Day 3: 客戶2增持了-100張淡倉, 而客戶4接受了+100張好倉(即平倉盤)

A參與者的總持倉為: 客戶1 x +200, 客戶2 x -60 -100 B參與者的總持倉為: 客戶3 x +20, 客戶4 x -110 + 100 C參與者的總持倉為: 客戶5 x +10, 客戶6 x -60

"未平倉合約總數"的變動為加倉0張 (維持230張不變): = (200 + 20 +10) "或" (-60 -110 -60) -100 +100

未平倉合約淨數的變動為減倉90張 (由140張 --> 50張): A參與者的淨好倉由原來的140張 (+200 -60)減少至40張 {(+200 -60) -100} B參與者的淨淡倉由原來的90張 (+20 -110)改變為10張淨好倉 {(+20 -110) + 100) C參與者的淨淡倉則維持50張不變 (+10 -60)

現市場上所有參與者所持有的持倉為: A參與者的總持倉為: 客戶1 x +200, 客戶2 x -160 B參與者的總持倉為: 客戶3 x +20, 客戶4 x -10 C參與者的總持倉為: 客戶5 x +10, 客戶6 x -60 總數 = 230, 淨數 = 50

以上例子的"未平倉合約總數"維持不變, 但"未平倉合約淨數"就大幅減少了90張, 這個情況就好比昨日總數加倉700, 但淨數減倉5149, 其實就係大戶自己友打自已友所做成的, 如果以哩兩日的市況發展推斷, 有可能係個別大戶將資金大量流入好倉, 而大量散戶見大升就急急腳平好倉所做成的. 如是這樣即黎梗係好淡大戶之爭, 咁個市應該會好CHOK下! 大家記得扣好安全帶呀~

(P.S. 複雜嗎? 覺得好煩好亂既睇個總數就可以, 齋睇總數變動已經好用過好多指標)


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Google+ Basic Square
bottom of page